פרטיות

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה באתר

כאמור בתנאי השימוש, אנו ב י. פרי סוכנות לביטוח (1995) בע"מ (להלן: י.פרי) עושים ככל הניתן על מנת להעניק לך חווית שירות מלאה בכל האמצעים ולרבות באמצעות אתר זה.

 

י. פרי מחויבת על שמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה, הן בזמן התקשרותך לרשת האינטרנט והן מחוצה לה.

כל מידע שנמסר לנו נשמר בסודיות ואנו עושים בו שימוש לצרכים להם נמסר לנו המידע.

במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.


איסוף המידע והשימוש בו 
אתר זה והשימוש בו נועדו להעניק לך חוויית שירות כוללת. אתר זה מאפשר לך, בין היתר, לקבל הצעות ביטוח / פנסיה / גמל וכיו"ב, טיפול בכל העניינים הנלווים הנובעים מכך וכדי לאפשר לי. פרי להביא לידיעתך מידע על מוצרים ושירותים אשר עשויים לדעת י. פרי לענות על צרכיך האמורים ולהבטיח את עתידך הביטוחי- פנסיוני.

מבלי לגרוע באמור לעיל, במתן המידע הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד שעיסוקו בכך שי. פרי תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1891. כמו כן יימסר המידע לחברת הביטוח / קרן הפנסיה / קופת הגמל / סוכן הביטוח עמם בחרת להתקשר. 

ככל שאינך נמנה על לקוחות י. פרי, אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.

קישורים
באתר מצויים לנוחותך קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי י. פרי סוכנות לביטוח אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה. 

עוגיות (Cookies)
י. פרי סוכנות לביטוח עשויה, בעת הליך שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות (Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. (אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן. ע"י העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שרות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

איגרות והודעות 
כחלק מהשירות המוצע על ידי י. פרי, עם הקלדת פרטי משתמש באתר אנו נשלח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני. 
בהקלדת פרטי המשתמש באתר הנך מרשה לי. פרי או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. 


סקרים
לצורך ייעול ושיפור השירות כמו גם למטרות פיתוח מוצרים ומטרות כיו"ב י. פרי פועלת לקיום סקרים להשגת מטרות אלה. במסגרת כך ייתכן ותתבקש למסור מידע באמצעות סקרים.

השתתפות בסקרים אלו אינה בגדר הכרח, והנך רשאי לבחור שלא למסור את המידע. 

הצפנה ואבטחה 
המידע הרגיש שנמסר לנו מועבר באמצעות שרת מאובטח בפרוטוקול SSL, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. 

י. פרי עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ואו משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת י. פרי באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג` כלשהו כתוצאה מפריצה כזו . 

י. פרי שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. 

הגבלות על השימוש במידע 
בהתאם למדיניותו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. 

עם זאת, י. פרי שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

הודעות בדבר שינויים 
י. פרי שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של החברה. 

אם י. פרי תחליט להשתמש במידע אישי באופן השונה מהמוצהר בתקופה בה נאסף המידע, אנו מתחייבים להודיע לך על כך באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני, כדי לתת לך אפשרות לבחור האם י. פרי תוכל לעשות שימוש חדש זה במידע האישי אודותיך.


לתשומת לבך: 
אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מהצהרת פרטיות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית), הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מייל אתנו בכל נושא סודי. זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.