ביטוח עסק // חבויות

There are no items in this list

Please reload

ביטוחי החבויות נועדו להגן על בעלי עסקים, עובדים, מנהלים, דירקטורים ונושאי משרה אחרים, מפני תביעות ביטוחיות, שמקורן במעשה רשלני, כשל  או מחדל של מי מהם, אשר בעקבותיו נגרם נזק לצד שלישי. 

 

הפוליסות הנפוצות ביותר בתחום ביטוחי החבויות בעסקים הינן:

     ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

     ביטוח חבות מעבידים

     ביטוח חבות המוצר

     ביטוח אחריות מקצועית

     ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

 

הפוליסה הבסיסית והנפוצה ביותר לאחריות חוקית כלפי צד שלישי, יכלה לשמש למעשה פלטפורמה מתאימה לכל יתר הפוליסות לביטוח חבויות ואולם במסגרת הסייגים לחבות המבטח בפוליסה זו צויין, בין היתר, באופן מפורש כי היא אינה מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם:

 

 • חבות של המבוטח כלפי עובדיו.

 • חבות שניתן לבטח במסגרת פוליסת רכב חובה ו/או צד ג'.

 • חבות הנובעת ממוצרים שנמכרו, יוצרו, טופלו, תוקנו, סופקו, הורכבו, שווקו על ידי המבוטח.

 • אחריות מקצועית של מהמבוטח או של כל אדם בשרותו.

 • התחייבות או חבות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם.

 • נזק פיננסי טהור.

 

למרות שהמהות במרבית פוליסות ביטוחי החבות כמעט זהה (בכולן חייבת להתקיים מידה כלשהי של רשלנות על מנת שניתן יהיה להפעילן), קיימים ביניהן הבדלים משמעותיים, הנובעים בחלקם מהחוקים אליהם כפופה כל פוליסה, מהגדרת מקרה הביטוח ובסיס השיפוי, מסייגים שונים, שחלקם ייצרו את הצורך בפוליסות השונות ועוד.

 

מדובר בביטוחים שמרביתם מוגדרים כ"ביטוחי חובה" בכל עסק ולמרות שאינם מחויבים על פי חוק, אין ספק שהם בעלי חשיבות ומשמעות מהותית ביותר. עריכתם בצורה מקצועית ומתאימה יכולה למנוע תקלות קשות והסתבכויות מיותרות לכל אחד מבעלי העסק ו/או נושאי המשרה.

 

לכל סוג עסק קיימים מאפייני סיכון משלו, אותם יש לאתר, לבחון ולקחת בחשבון בעת עריכת הביטוח,  קביעת גבולות האחריות הסבירים וההרחבות הדרושות.

 

ראוי להדגיש כי בביטוחי חבויות (להבדיל מביטוחי רכוש ו/או אובדן רווחים), בלתי אפשרי לקבוע מראש את גבול האחריות הנאות שיקנה לכם הגנה מספקת במקרה של נזק ולכן יש להציף את הסיכונים הקיימים, לנתח אותם ולבנות תרחישי נזק אפשריים, לרבות נזקים קטסטרופאליים, העשויים למוטט את העסק ו/או לפגוע בבעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

 

מאחר שאנו דנים בביטוחים אשר נקיטת עמדה לגביהם במקרה של נזק , הינה משפטית מעיקרה, ראוי לבחון היטב את התנאים בכל פוליסה ולהתאימם במידת האפשר לצרכים שלכם. בנוסף ראוי  להקפיד על קיומו של כיסוי להוצאות הגנה משפטיות, העשויות להסתכם בסכומים גבוהים, אפילו באותם מקרים בהם יסתבר לבסוף כי אינכם חייבים בדין.

 

ביו היתר, יש לשים לב לבסיס הביטוח בכל פוליסה, כמו גם למשמעויות השונות הנובעות מכך:

 • בסיס הביטוח בפוליסות חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים מבוסס על יום האירוע. גם במקרה בו תוגש נגדכם תביעה בגין נזק שהתרחש שנים קודם לכן, היא תתברר במסגרת הפוליסה שהייתה תקיפה במועד האירוע. 
  מצב זה מבטיח מצד אחד כיסוי גם באותם מקרים בהם מסיבות שונות לא קיימת פוליסה כזו בעת הגשת התביעה, מאידך יש לקחת בחשבון כי יתכן שגבול האחריות שקבעתם בפוליסה לא יספיק לתביעות העתידיות שיוגשו במסגרתה.

 • בסיס הביטוח בפוליסות חבות המוצר, אחריות מקצועית, דירקטורים ונושאי משרה מבוסס במרבית המקרים על יום הגשת התביעה. מצב זה מחייב רצף ביטוחי לאורך כל שנות הפעילות שלכם בעסק וגם לאחריהן וזאת על מנת להיות מכוסים גם כנגד תביעות שתוגשנה במועדים שלאחר תום הפעילות.
  אחד היתרונות המשמעותיים ביותר בפוליסות אלה הוא היכולת לעדכן מדי שנה את גבול האחריות ולהתאים אותו למצב המתבקש מהפסיקות המשפטיות הידועות באותו מועד, מאידך ניתן לצמצם משמעותית ובאופן הדרגתי את עלות הביטוח בתקופה שלאחר תום הפעילות.

 

לכל אחת משתי שיטות אלה יתרונות וחסרונות שונים, כאשר כיום ניתן למצוא פוליסות שונות, בעיקר בביטוח אחריות מקצועית שבסיס הביטוח בהן הינו יום האירוע.

 

בכל מקרה של תביעה המוגשת נגדכם ו/או אירוע המובא לידיעתכם אשר עלול להביא בסופו של דבר לתביעה, עליכם להעביר הודעה מיידית בכתב לחברת הביטוח. אי קיום תנאי זה יכול לפגוע בזכויות המוקנות לכם במסגרת פוליסות החבות.

 

להלן הסבר קצר לגבי כל אחת מסוגי הביטוחים המציינים  לעיל:

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

סיכון זה מתמקד בעיקרו, בהיקף הרכוש והאנשים המצויים בסביבתכם הקרובה (למעט העובדים) ובכאלה הפוקדים את העסק כספקים, לקוחות, בעלי מקצוע שונים, מבקרים ואורחים אחרים.

מקרה הביטוח, במסגרת הפוליסה הסטנדרטית, מוגדר כאירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי שגרם נזק לגופו, נפשו ו/או רכושו של צד שלישי.

 

כמוסבר לעיל לא ניתן לקבוע מראש את גבול האחריות שיעמוד במבחן בכל מקרה של נזק ובמיוחד אמורים הדברים בנזקים קטסטרופאליים כדוגמת קריסת גשר המכביה, התמוטטות הרצפה באולמי וורסאי, השריפה בבנין מרכזים, פיצוץ הגז בנתניה ואירועים רבים אחרים המתרחשים כמעט מדי יום בבנייני משרדים, קניונים, מפעלים, מבני תעשייה ומסחר, בתי מלאכה, חנויות וכיוצא באלה.

 

אין סוף לתרחישים האפשריים ולהיקף הנזקים העשויים לנבוע מהם, לפיכך אנו רואים חשיבות עליונה בקביעת גבולות אחריות גבוהים ככל האפשר. כמובן שהדבר נעשה תמיד בשיתוף מלא עם בעל העסק, תוך התחשבות במאפייני הסיכון, בחוזי התקשרות שונים עליהם הוא חתום ובסכום הכספי שהוא מוכן להקציב לכך.

 

ביטוח חבות מעבידים:

לכל מעסיק קיימת אחריות כלפי כל אדם המועסק על ידו. אחריות זו מעוגנת בחוק ו/או בתקנות ו/או בתקדימים משפטיים.

העובדים המועסקים על ידכם, מכוסים אומנם במקרה של תאונה ו/או מחלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, אולם עובד שנפגע או חלה, רשאי להגיש תביעה גם נגד מעסיקיו בכל מקרה שלדעתו ו/או לדעת יועציו קיימת רשלנות כלשהי מצדם להתרחשות האירוע.

 

ביטוח זה נועד לכסות את אחריותכם כמעסיקים על פי חוק כלפי עובדיכם. בגין נזק גופני, שכלי, נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בשרותכם.

 

מניסיון העבר, בפסקי דין רבים שקיימים בתחום זה, ניתן ללמוד כי אחריותו של המעסיק מתפרשת כאחריות כמעט מוחלטת ונוטים לתלות בו אשם תורם כמעט בכל פגיעה של עובד.

בנסיבות אלה, חובה לדעתנו על כל בעל עסק לערוך ביטוח כזה ולכלול במסגרתו את כל עובדיו.

 

להבדיל מביטוח צד שלישי, קבעו  מרבית המבטחים במסגרת פוליסה זו גבולות אחריות מובנים וגבוהים יחסית, כאשר הסכומים נעים בין 1,500,000$ ל- 5,000,000 $ לאירוע ו/או לנפגע ועד 5,000,000 $ לכל תקופת הביטוח. ניתן להגדיל את גבולות האחריות גם מעבר לסכומים אלה.

 

ביטוח חבות המוצר:

כל בעל חברה ו/או עסק, עשוי להיתבע בעקבות נזק פיזי לגופו ו/או רכושו של צד שלישי, הנובע מפגם ו/או קלקול במוצר כלשהו אשר יוצר ו/או שווק ו/או הורכב ו/או טופל ו/או סופק על ידו.

למעשה, גם לאחר שמכרתם או מסרתם את מוצריכם עדיין רובצת עליכם אחריות כבדה ואפשרות שתוגש נגדכם תביעה, במקרה שפגם כלשהו במוצר יגרום נזקי גוף ו/או רכוש לאלה העושים בו שימוש ו/או לאחרים.

 

על פי המצב הקיים, ניתן לתבוע יצרן או משווק על פי פקודת הנזיקין, אך גם במסגרת חוק האחריות למוצרים פגומים המטיל על היצרן/משווק אחריות כבדה.

 

ביטוח חבות המוצר נועד להגן על המבוטח באותם מקרים בהם יחויב לשלם לצד שלישי על פי אחד מהחוקים הנ"ל, בעקבות נזק שנגרם עקב פגם במוצר אשר יצא מחזקתו.

ביטוח זה, כמו יתר ביטוחי החבות, כפוף למגבלות וסייגים שונים, כאשר בכל מקרה התנאים המרכזיים לתקיפותו הינם:

 • המוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח בעת שאירע הנזק.

 • הנזק אירע בתחומים הטריטוריאליים המפורטים בפוליסה.

 • התביעה נגד המבוטח הוגשה לראשונה בתוך תקופת הביטוח וכך גם ההודעה למבטח

 • הנזק אירע בתוך תקופת הביטוח או בתוך תקופת הכיסוי הרטרואקטיבי.

 

במידה שחלק ממחזור הייצור או השיווק מיועד לחו"ל, יש לציינו במפורש ולהרחיב את הכיסוי גם במקרה של גרימת נזק בחו"ל.

בהקשר זה ראוי לציין כי תחום נזיקין זה מפותח מאוד במדינות אירופה ובמיוחד בארה"ב וקנדה, בהן קיימות פסיקות קשות לעיתים אף בלתי מתקבלות על הדעת כנגד יצרנים, ספקים ומשווקים.

 

ביטוח אחריות מקצועית:

מדובר בביטוח המיועד בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים כגון: רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, מודדים, מהנדסים, אדריכלים, יועצי בטיחות, סוכני ביטוח וכיוצא באלה.

העוסקים במקצועות אלה נושאים כל אחד בתחומו בתעודות הכשרה מקצועיות ובדרך כלל גם בתארים אקדמיים. רוב הזמן הם אמורים במסגרת תפקידם לייעץ ללקוחותיהם, להפעיל שיקול דעת מקצועי, להוציא חוות דעת, לאבחן, לבצע ניתוחים ובדיקות, להוציא תוכניות, מאזנים ודוחות כספיים, לערוך מדידות ולבצע כל אחד בתחום עיסוקו פעילויות מקצועיות נוספות.

 

ביטוח אחריות מקצועית נועד להגן על כל אחד מבעלי מקצוע אלה, בפני תביעות מצד שלישי בשל אובדן או נזק שנגרם לו כתוצאה מהיפר חובה מקצועית מצידו שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה במסגרת מקצועו או משלוח ידו.

 

בנוסף לנזקי גוף ורכוש, מכסה ביטוח זה גם נזק כספי טהור העשוי להיגרם ללקוחותיו של המבוטח או לכל גורם אחר כתוצאה מהפרת החובה המקצועית כלפיהם.

 

לאחרונה, בשל סוגיות משפטיות שונות וסייגים הקיימים בפוליסות חבות כלפי צד שלישי וחבות המוצר, קיימת דרישה הולכת וגוברת לביטוח אחריות מקצועית, גם מצד בעלי מקצוע המוגדרים כ"צווארון  כחול" כגון: חשמלאים, קבלני בנין ומתקינים למיניהם.

מאחר שמדובר בביטוח ייחודי ומורכב אשר במקרים רבים מגובה על ידי מבטחי משנה, קיים קושי לרכוש אותו. חלק גדול מחברות הביטוח אינן ששות כלל מעריכתו ואחרות מגבילות את המקצועות שהן מוכנות לבטח ו/או את גבולות האחריות שהן מוכנות לאשר.

 

ביטוח אחריות מקצועית נחשב כביטוח אישי ומכסה את אחריותו של בעל המקצוע ששמו המלא ומקצועו מופיעים במפורש בפוליסה, יחד עם זאת, במסגרת פוליסת אחריות מקצועית ניתן לבטח גם אחריות שילוחית של הגוף ו/או המוסד המעסיק בעלי מקצוע, כפי שיוגדרו ברשימת הפוליסה.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה:

כל דירקטור ו/או נושא משרה בחברה, בעסק עצמאי, בעמותה ולמעשה כמעט בכל ארגון, עשוי להיתבע באופן אישי בגין מעשה רשלני אשר בוצע לכאורה שלא כדין במסגרת תפקידו ואשר לטענת התובעים גרם להם נזק כספי.

נושא משרה הינו כל מי שמוגדר כך על פי סעיף 1 בחוק החברות, לרבות כל עובד שמכהן בתפקיד ניהולי ו/או בעמדות פיקוח ובקרה וכן כל מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.

 

מזה תקופה קיימת מגמה הולכת ומתחזקת של תביעות כנגד נושאי משרה ודירקטורים , דבר המאלץ אותם להוציא מכיסם סכומים גדולים של כסף בגין שיקול דעת מוטעה ו/או החלטות שלקחו ו/או מעשים שעשו במסגרת תפקידם.

 

ביטוח נושאי משרה נועד להגן על בעלי תפקידים אלה כנגד תביעות אישיות מצד כל גורם שהוא הנובעות מכשל בביצוע חובתם הניהולית. כשל זה יכול לבוא לידי ביטוי במקרה רשלני הנובע מטעות, השמטה, הפרת סמכות, הצהרה כוזבת או מטעה ועוד.

 

רשימת הגופים והאנשים העשויים לתבוע את נושאי המשרה ו/או הדירקטורים, הינה ארוכה והיא כוללת בין היתר את בעלי המניות, העובדים המועסקים בעסק, ספקים ולקוחות, רשויות מקומיות וממשלתיות, מפרק החברה ו/או כונס הנכסים שלה, נושים ואחרים הרואים עצמם כנפגעים או סובלים מהפסד בעקבות פעולותיו של נושא המשרה.

 

הכיסויים וחלק מההרחבות האפשריות בפוליסה הינם:

 • הגנה משפטית והוצאות ההגנה המשפטית.

 • תשלום הנזק הכספי הנפסק כנד נושא המשרה.

 • ניהול משא ומתן ועריכת פשרות מחוץ לבית המשפט.

 • זכאות עצמאית לשיפוי.

 • הגנה מתביעות בגין מעשה שלא כדין : רשלנות, טעות, השמטה, הפרת סמכות, הצהרה מטעה/כוזבת.

 • אפשרות הרחבת הכיסוי לתביעות שמקורן בתביעה ייצוגית.

 • הכללת נושאי משרה חיצוניים ו/או חברת בת חדשה.

 

החריגים המקובלים בפוליסה זו הינם:

 • הפרת חובת אמונים שלא בתום לב.

 • הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.

 • פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

 • קנס או כופר.

 • הוראות חסרות תוקף על פי חוק החברות.

 • תביעה בגין נסיבות שהיו ידועות קודם למועד תחילת הביטוח.

 • תביעת מבוטח נגד מבוטח.

 • תביעת בעל מניות המחזיק מעל 20% ממניות החברה.

 • תביעה של החברה עצמה.

 

אנו בי.פרי סוכנות לביטוח מודעים למורכבות הרבה שבעריכת ביטוחי חבויות לעסקים, בכל מגוון ותחומי העיסוק הקיימים, לפיכך הכשרנו עבורכם צוות מקצועי בעל ידע וניסיון אשר ישמח להיפגש איתכם ולהציע את הפיתרון המתאים ביותר במחיר הסביר ביותר.

 

אל תישארו חשופים לסיכונים הרבים העלולים לפגוע בכם ובמפעל חייכם. פנו עוד היום אלינו לקבלת יעוץ ביטוחי, ללא שום התחייבות מוקדמת.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה