ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים/ עבודות קבלניות או בשמו הקודם "כל הסיכונים קבלנים", דרוש לכל אדם, חברה או גוף משפטי אחר המבצע עבודות הקמה של מבנים, עבודות הנדסה אזרחית, עבודות שיפוץ או כל פרויקט אחר הכרוך בביצוע עבודות הקמה, תשתיות ובנייה.

בשל המורכבות בעריכת ביטוח קבלנים, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים בענף הביטוח שתפקידם לבחון את כל הפרטים הנוגעים לביצוע הפרויקט, לרבות החוזים הקשורים ולהמליץ על הכיסויים הדרושים ועל היקף סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות הנאותים.

 

     פרק 1- ביטוח רכוש

     פרק 2- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

     פרק 3- ביטוח חבות מעבידים

 

בכל הצעה או פוליסה לביטוח קבלנים/עבודות קבלניות, קיימים מספר מושגים בסיסיים אותם יש להגדיר בצורה מדויקת ולהלן חלק מהם:

 • שם המבוטח: חשוב שיורחב לכלול במסגרתו את כל הגורמים המעורבים בביצוע הפרויקט.

 • תאור הפרויקט: יכלול הסבר ביחס לאופי העבודות ותאור האתר בו הן אמורות להתבצע.

 • תקופת הביטוח: תיקבע מתוך הבנת כל המשמעויות של מועדי ההתחלה והסיום של הביטוח בכל אחד מפרקי הפוליסה.

 • תקופת התחזוקה: נכנסת לתוקפה מיד עם סיום הביטוח ותחילת תקופת הבדק.

 • סכומי הביטוח וגבולות האחריות: חשוב לקבוע אותם תוך תשומת לב מרבית להיקף העבודות, מהותן, רמת הסיכון בביצוען, תקופת הביצוע, הגורמים המעורבים ופרמטרים רבים נוספים.

 • השתתפות עצמית: הסכום  בו ישא המבוטח מתוך הפיצוי המגיע לו בגין כל תביעה או נזק.

 

מרבית פוליסות ביטוח הקבלנים המקובלות בענף זה כוללות שלושה פרקים:

 

פרק 1 - ביטוח רכוש:

נועד לכסות אובדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי מראש שאירעו לעבודות  הפרויקט.

סכום הביטוח נקבע לפי מלוא עלות ההקמה של הפרויקט המושלם, לפי ערכו בעת עריכת הפוליסה, או לפי שווי החוזה שערך הקבלן המבצע עם הגוף עבורו מתבצעת העבודה, כאשר על המבוטח לעדכן סכום זה כל אימת שחל שינוי, מכל סיבה שהיא, בתחשיבי העלות.

 

הביטוח בפרק זה הינו על בסיס "כל הסיכונים" ומקנה כיסוי לכל אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח, שמקורו באירוע תאונתי אשר לא הוצא מכלל כיסוי במסגרת החריגים המפורטים בפוליסה.

 

חריגים אלה אינם זהים בכל הפוליסות הקיימות ובמקרים רבים ניתן לבטל חלק מהם או לכלול אותם במסגרת הכיסויים המבוטחים (לעיתים בתוספת פרמיה), ולהלן מספר דוגמאות:

 • נזק ישיר כתוצאה מבלאי, החלדה ופחת.

 • נזק שבר מכני או קלקול חשמלי.

 • נזקים תוצאתיים שונים כגון: קנסות, הפסד רווחים, ירידת ערך הרכוש המבוטח, אובדן בטחונות ו/או כספים, נזק למסמכים, תיקים, חשבונות, שטרי חוב.

 • נזקי גניבה, שוד ופריצה – ניתן לבטל חריג זה ולהקנות כיסוי לסיכונים אלה, אך חשוב להדגיש כי בדרך כלל כפוף כיסוי כזה בתנאי מיגון שונים הכוללים במרבית המקרים שמירה קבועה המתבצעת על ידי חברה שעיסוקה בכך.

 • נזקי טבע ורעידת אדמה – ניתן לרכוש כיסויים אלה תמורת פרמיה נוספת.

 • נזק מתכנון לקוי.

 • הוצאות ישירות לתיקון או החלפה הנובעים מעבודה לקויה ו/או חומרים לקויים.

 • נזק לכלי טייס וכלי שייט.

 

במקביל, ניתן להרחיב את הביטוח בפרק זה ולכלול במסגרתו כיסויים נוספים, כאשר לכל אחד מהם בנפרד יש לקבוע סכום ביטוח ו/או גבול אחריות ולהלן מספר דוגמאות:

 • מתקנים וציוד קל כגון: פיגומים, מדרכי עץ, כלי עבודה וכיו"ב.

 • מבני עזר ארעיים המשמשים כמשרדים, מחסנים וכד'.

 • הוצאות פינוי הריסות.

 • הוצאות שכר אדריכלים, מתכננים יועצים וכד'.

 • נזק עקיף ו/או ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים.

 • נזק לרכוש בהעברה ו/או לרכוש המצוי מחוץ לשטח האתר המבוטח.

 • נזק לרכוש סמוך ו/או רכוש שעובדים עליו השייך לאחד מיחידי המבוטח ואינו מהווה חלק מהפרויקט המבוטח.

 • הוצאות מיוחדות בעקבות נזק מכוסה כגון: משלוח דחוף, תשלום בגין שעות נוספות, עבודה בשבתות ובחגים.

 

פרק 2 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

נועד להקנות כיסוי לאחריותו של המבוטח (על פי הדין שנקבע בפוליסה), בגין נזקי גוף ו/או רכוש שאירעו לצד שלישי, בתחומי האתר או בסמיכותו המיידית, עקב עבודות הפרויקט.

 

גבול האחריות בפרק זה נגזר בדרך כלל משווי הפרויקט כולו, השטח עליו הוא נבנה, גובהו הסמיכות שלו לאתרים אחרים, מורכבותו, אופיו וכד'.

 

גם בפרק זה קיימים חריגים שונים שעיקרם יפורט להלן:

 •   נזק שניתן לבטח במסגרת פרק 1 של הפוליסה.

 •   אובדן או נזק לרכוש הנמצא בשימושו, בהשגחתו או בחזקתו של המבוטח.

 •   חבותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו.

 •   נזק לצינורות ו/או כבלים תת קרקעיים ו/או נזק תוצאתי הנובע מכך.

 •   נזק שנגרם על ידי החלשת או הסרת משען או על ידי רעד (ויברציה).

 •   נזק שנגרם על ידי כלי טייס וכלי שייט.

 •   חבות העשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב מנועי.

 •   תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 •   התחייבות או אחריות שנטל על עצמו המבוטח לפי הסכם.

 •   חבות בגין נזק לנכסים ארכיאולוגיים.

 

ניתן לצמצם או לבטל חלק מהחריגים (בחלק מהפוליסות קיימות אכן הרחבות המבטלות או מצמצמות חריגים אלה), כאשר בנוסף קיימות שתי הרחבות מקובלות במרבית הפוליסות כדלקמן:

 • חבות משולבת או אחריות צולבת: בכל מקרה בו כלול בשם המבוטח יותר מאדם או מגוף משפטי אחד, יחול הכיסוי בפרק זה על כל אחד מהם בנפרד, כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד. מצב זה מאפשר למעשה הגשת תביעה של כל אחד מיחידי המבוטח כנגד האחר. 
  נדגיש כי בכל מקרה החבות הכוללת של המבטחת כלפי כל המבוטחים יחדיו, לא תעלה על גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

 • כיסוי הוצאות משפט: החברה המבטחת תשא בהוצאות משפטיות סבירות לצורך הגנתו המשפטית של המבוטח מפני תביעות המוגשות במסגרת פרק זה.

 

פרק 3 – ביטוח חבות מעבידים:

נועד להקנות כיסוי לתביעות עובדים כנגד מעסיקם (על פי החוקים המוגדרים בפוליסה), בגין נזקי גוף שאירעו תוך כדי ועקב עבודות הפרויקט.

 

גבול האחריות המקובל במרבית הפוליסות הינו 5,000,000 $, אך הוא ניתן לשינוי בהתאם לרמת הסיכון והמורכבות של הפרויקט.

 

החריגים העיקריים במסגרת פרק זה הינם:

 •   חבות במסגרת הסכם  שלא הייתה קיימת בהעדר הסכם כזה.

 •   סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 •   חבות שיש לבטחה על פי דין עקב שימוש ברכב מנועי.

 •   חבות בגין נוער המועסק בניגוד להוראות או לתקנות.

 

בכל פוליסה לביטוח עבודות קבלניות קיימים גם תנאים כללים וחריגים החלים על כל הפרקים וראוי לבחון ולהבין גם אותם לפני עריכת הביטוח.

 

ביטוחים נוספים אותם נהוג לערוך במסגרת ביטוחי הקבלן הינם:

 • ביטוח ציוד מכני הנדסי.

 • ביטוח שבר מכני.

 • ביטוח חבות מוצר.

 • ביטוח אחריות מקצועית לבעלי המיקצועות החופשיים העוסקים בתכנון ו/או ייעוץ.

 • ביטוח אחריות מקצועית לקבלן המבצע.

 

משרדנו מתמחה בעריכת ביטוח קבלנים/ עבודות קבלניות. אנו מבטחים קבלנים רבים בכל חלקי הארץ, דבר אשר מקנה לנו מוניטין ומאפשר לנו לבנות תוכניות ביטוח מורכבות וייחודיות בשיתוף פעולה הדוק עם חברות הביטוח הגדולות בישראל.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה