ביטוחי סיכונים מיוחדים

ביטוח סיכונים מיוחדים-עבודות הקדמה,כל הסיכונים,ביטול אירוע,טרור

כאן תוכלו למצוא סוגי ביטוחים ייחודיים, אשר משרדנו צבר בהם ניסיון רב עם השנים.

אלו ביטוחים שדורשים פתרונות, כיסויים והתאמות ספציפיות לכל ארגון.

     ביטוח עבודות הקמה

     ביטוח כל הסיכונים

     ביטוח ביטול אירוע

     ביטוח טרור

 

ביטוח עבודות הקמה

ביטוח עבודות הקמה דומה במהותו לביטוח עבודות קבלניות, אך הוא נדרש בעיקר בפרויקטים שהמרכיב המרכזי בהם הינו הקמת ו/או הרכבת מכונות וציוד מיוחד כגון: מפעלי התפלה, מתקנים לטיהור שפכים, מפעלי תעשייה בהם קיימים קווי ייצור ומכונות מורכבות, חדרים נקיים וכיו"ב. בסיס הביטוח הינו "כל הסיכונים", כך שקיים כיסוי לכל אובדן או נזק שהתרחש במהלך תקופת הביטוח לעבודות ההקמה המבוטחות, למעט אותם אירועים המוצאים מכלל כיסוי במסגרת חריגי הפוליסה.

 

ביטוח זה אינו מיועד רק למקרים בהם מוקמים מפעלים או פרויקטים חדשים אחרים, אלא גם לאותם מקרים בהם מבצעים במפעל קיים שדרוג של קווי ייצור ו/או מכונות, אם על ידי הוספה ואם על ידי חידוש הציוד הישן והחלפתו.

 

בעת עריכת ביטוח הקמה ראוי לבחון ולשלב במידת הצורך מספר כיסויים נוספים שהעיקריים מביניהם יפורטו להלן:

 • ביטוח עבודות פירוק ופינוי.

 • הרחבה לרכוש עליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.

 • ביטוח חבות כלפי צד שלישי.

 • כיסוי מתאים לסיכונים אפשריים בשלבי הרצת המכונות והמערכות שהוקמו.

 • ביטוח אובדן הכנסות צפויות.

 • ביטוח עבור הובלת הרכוש כולל העמסתו ופריקתו.

 

בנוסף לכך ראוי תמיד לבחון היטב את מערך הביטוח השוטף של העסק, הן במסגרת פוליסות הרכוש והן במסגרת פוליסות החבות, לבחון את כל החוזים ולהסדיר את מערכת היחסים המשפטית והביטוחית עם הספקים, המתכננים, היועצים והמפקחים על הקמת הפרויקט וכמובן עם אותם גופים העוסקים בפועל בביצוע עבודות ההקמה.

 

מתוך האמור לעיל יובן כי מדובר בביטוח מורכב וייחודי, הדורש התמקצעות רבה ולכן חשוב לקבל ייעוץ מקצועי, עוד לפני שמחליטים על עריכתו.

 

ביטוח כל הסיכונים

מרבית הפוליסות לביטוח רכוש, המכונות פוליסות לביטוח אש מורחב או לביטוח מקיף, מקנות כיסוי לסיכונים מוגדרים המצוינים מפורשות במסגרת "הסיכונים המבוטחים".

 

סיכונים אלה כוללים נזקי אש וברק, נזקי נוזלים, נזקי פריצה ושוד, נזקי סערה, סופה, רעידת אדמה ונזקים מוגדרים נוספים, שחלקם כלולים אוטומטית במסגרת ביטוח האש מורחב וחלקם כרוכים בתשלום פרמיה נוספת. להבדיל מכך, פוליסת כל הסיכונים אינה מגדירה את סוגי הנזקים המבוטחים, אלא את מקרה הביטוח בלבד, לפיו ניתן כיסוי לכל נזק תאונתי, מקרי ובלתי צפוי שאירע לרכוש המבוטח, למעט אותם מקרים המוצאים מפורשות מכלל כיסוי במסגרת המגבלות והסייגים המצוינים מפורשות בפוליסה.

 

מאחר שאין גבול לאירועים שונים ומשונים שאנו נתקלים בהם, אין כל ספק שלפוליסת כל הסיכונים יתרון ברור על הפוליסות הסטנדרטיות. יחד עם זאת, אין להסתפק בכך שכותרת הפוליסה הינה "כל הסיכונים" ויש לבחון היטב את מהות המגבלות והסייגים, לערוך את ההרחבות הנוספות המתבקשות ממאפייני הרכוש המבוטח, מקום הימצאו (האם מדובר ב"רכוש נייד" המועבר ממקום למקום). כמו כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנוגעים לתיאור הרכוש, ערכו, דרכי השימוש בו וכד'.

 

בדרך כלל נהוג לבטח במסגרת כל הסיכונים פריטים יקרים כגון: תכשיטים, אוספים למיניהם, ציורים, דברי זהב וכסף, שעונים יקרים, פריטים נדירים, מחשבים ניידים וכיו"ב, אך בשל החשיבות הקיימת לכיסוי מסוג זה, מומלץ לבחון את האפשרות להכלילו בכל פוליסת רכוש.

 

ראוי לציין כי ביטוח מסוג זה אכן מקובל במסגרת מרבית פוליסות הביטוח לרכוש החל מפוליסות לביטוח דירה וכלה בפוליסות לביטוח עסק. כמובן שקיימות פוליסות שבסיס הביטוח שלהם הינו כל הסיכונים כדוגמת פוליסות לביטוח עבודות קבלניות או עבודות הקמה, ביטוחי תכשיטנים, ביטוחי ציוד אלקטרוני, ביטוח בתי מלון ועוד.

 

ביטוח ביטול אירוע

ביטוח ביטול אירוע נועד בעיקר לחברות הפקה, אמרגנים, חברות עירוניות העוסקות בהפקת אירועים וגופים מוסדיים אחרים. יחד עם זאת, כל אירוע שמתקיים ואפילו מדובר באירוע פרטי כמו חתונה ובר מצווה, נתון לסכנת ביטול מסיבות שונות ובעקבות זאת לגרימת נזקים למארגניו. פוליסת זו נועדה לפצות את המבוטח בגין הפסדים שיגרמו לו בעקבות ביטול האירוע כתוצאה מאחת הסיבות המוגדרת במסגרת הסיכונים המבוטחים.

 

בדרך כלל מדובר בפוליסה המופקת לאירוע ספציפי ולתקופת ביטוח שבתחומה עתיד להתקיים האירוע. ראוי תמיד לנסות ולערוך את הביטוח מראש, כבר עם סגירת החוזים ומוקדם ככל האפשר ממועד קיומו של האירוע. על ידי כך ניתן להבטיח פוליסה בעלת כיסוי מתאים ובפרמיה סבירה.   

 

הסיכונים העיקריים בפניהם נערכים בדרך כלל ביטוחים אלה הינם:

 • אש.

 • רעידת אדמה.

 • סערה וסופה, שיטפון או גשם, כפוף להגדרות ברורות בפוליסה.

 • הכרזת אבל לאומי על ידי מדינת ישראל, כפוף להגדרה ברורה בפוליסה.

 • הכרזה פומבית על מצב מלחמה במדינת ישראל.

 • גיוס מילואים, כפוף להגדרתו בפוליסה.

 

תגמולי הביטוח, במקרה של נזק מכוסה, יחושבו לפי ההוצאות הישירות שהוצאו בפועל לצורך ארגון המופע המבוטח.

 

גם במסגרת פוליסה זו קיימים תנאים וחריגים שונים שאת חלקם ניתן לצמצם או להתאים בהתאם למאפייני המופע, אך בכל מקרה הפוליסה לא תכסה את המבוטח בגין ביטול אירוע עקב או בקשר עם החריגים הבאים:

 • מחסור באמצעים כספיים מכל סיבה שהיא.

 • חוסר היענות הציבור לרכישת כרטיסים למופע.

 • תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בפעולות זדון מצד המבוטח ו/או מארגן המופע.

 • תביעה עקב החלטת השלטונות בישראל על הפסקת המופעים.

 • תביעה הקשורה  לאי התאמתו של המקום המתוכנן לקיום האירוע.

 

ביטוח טרור

מדינת ישראל נתונה מאז הקמתה באיומי טרור רצופים מצד אויביה שחלק מהם  אף מוציאים איומים אלא אל הפועל באמצעות פעולות טרור מגוונות.

 

ברור שמצב זה מחייב הגנה נאותה מפני נזקים ישירים ועקיפים הנגרמים בעקבות פעולות אלה.

המדינה, באמצעות משרדי מס רכוש, אמורה לכסות (על פי חוק) חלק ניכר מנזקים אלה ואולם התנאים שנקבעו בחוק אינם מספיקים על מנת לאפשר לנפגעים הגנה מלאה כנגד הפסדיהם.

 

לצורך המחשת הנושא נביא שתי דוגמאות בולטות:

 

 1. נזק לרכוש משומש הכולל ציוד ומכונות – הפיצוי מצד מס רכוש יהיה בהתאם לשוויו הריאלי של הרכוש, עובדה שתחייב את הניזוק למצוא ולקנות רכוש משומש, שאינו תמיד בנמצא, או להוציא מכיסו את הפרש הכסף הדרוש לצורך קניית רכוש חדש.

 2. נזק אובדן רווחים כתוצאה מנזק פיזי שנגרם לרכוש – מס רכוש אינו מפצה בגין נזק זה.

 

הפוליסות לביטוח טרור בחברות הביטוח מכסות למעשה גם את ההפרשים שבין ערכו המשומש של הרכוש לערכו כחדש במועד האירוע (ערך כינון) וכן את אובדן הרווחים שנגרם כתוצאה מהנזק הפיזי לרכוש.

 

בשוק הביטוח קיימות מספר סוגי פוליסות שבחלק מהן מוגדר הכיסוי כשיפוי מעבר לזה המוקנה על ידי מס רכוש ובחלק אחר ניתן כיסוי מלא הן לנזק הפיזי בערכי כינון והן לאובדן הרווחים.

מדובר בביטוח הנרכש בדרך כלל באמצעות מבטחי משנה, לפיכך ברור כי מעצם המצב הנתון בארצנו, הינו קשה להשגה וגם אם כן תיגבה עבורו פרמיה גבוהה יחסית ומנגד תקבע השתתפות עצמית גבוהה, בה ישא המבוטח בכל מקרה של נזק מכוסה.

 

הסכום המבוטח נקבע בדרך כלל על בסיס נזק ראשון ולכן קיימת חשיבות גבוהה בחישוב הסכום הדרוש לביטוח במקרה של נזק קטסטרופאלי.

 

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה