ביטוח עסק // נזק תוצאתי

There are no items in this list

Please reload

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

במקרים רבים בהם נגרם נזק ישיר לרכוש, כתוצאה מהסיכונים הכלולים במסגרת ביטוח אש, נגרמים למבוטח גם נזקים עקיפים, או בשמם הביטוחי "נזקים תוצאתיים".

חלק מנזקים אלה ניתנים לכיסוי על ידי הרחבת פוליסת הרכוש, לגבי חלק מהם חייבים לערוך ביטוח בנפרד, בעוד שחלק אחר אינו בר ביטוח כלל.

 

להלן מספר דוגמאות לנזקים תוצאתיים בהתאם לקבוצות המצוינות לעיל.

נזקים ברי ביטוח במסגרת פוליסות הרכוש:

  • אובדן שכר דירה.

  • הוצאות שחזור מסמכים ו/או מדיה אלקטרונית.

  • קלקול סחורה.

  • הוצאות שכר אדריכלים ומהנדסים.

 

נזקים הניתנים לביטוח במסגרת פוליסה נפרדת:

  • אובדן רווחים או הכנסות.

  • החזר הוצאות בגין ביטול אירוע.

  • חבות כלפי צד שלישי.

 

נזקים שכלל אינם ברי ביטוח במסגרת הפוליסות הקיימות:

  • אובדן ערכו של פריט שבן סידרתו ניזוק.

  • קנסות עקב אי קיום חוזה.

  • אובדן מוניטין ו/או אובדן שוק.

 

אנו נתייחס בהסברינו, למשמעות ולחשיבות הקיימת בביטוח נזק תוצאתי, במסגרת הכיסויים המוכרים בשם "ביטוח אובדן רווחים" או "ביטוח הכנסות בית העסק".

 

נתייחס לדוגמא, למפעל ייצור בו פרצה אש, כתוצאה מקצר חשמלי, אשר התפתחה למימדים גדולים, אגב גרימת נזקים קשים לחלקי מבנה, למכונות, למערכות החשמל והתקשורת ולכל מלאי החומרים והסחורות שנמצאו במקום.

 

אם בעל העסק הקפיד לערוך פוליסה מקצועית ורחבה, על בסיס סכומי ביטוח נאותים למבנה, לצמודות ולתכולה על כל מרכיביה, לרבות ההרחבות הדרושות וכמובן עמד בתנאים הנדרשים בפוליסה, סביר מאוד להניח שהוא יפוצה על ידי מבטחיו בסכומים שיאפשרו לו לשקם את המפעל מחדש וברוב המקרים, אף להביאו למצב משופר מזה שהיה קודם לאירוע.

 

מאידך, ברור כי אירוע ביטוחי כזה גורם להפסקה ו/או הפרעה בתפעול השוטף של העסק, לירידה משמעותית במחזור, לאובדן לקוחות הפונים למקורות חליפיים וכפועל יוצא להפסדים תוצאתיים שונים שיבואו לידי ביטוי משך כל תהליך השיקום ואף לאחריו. 

 

תהליך השיקום עשוי להימשך חודשים רבים (לפעמים אף שנים), במהלכם יאלץ המבוטח להמשיך ולשלם את מרבית ההוצאות הקבועות, לרבות שכר העובדים או לפחות חלק ממנו ולשאת בהוצאות תפעול מוגדלות, בניסיון לצמצם את הפסדיו ולשמור על לקוחותיו.

בנוסף, אסור לשכוח כי המפעל היווה בעצם גם את מקור פרנסתו העיקרי של בעליו, והפעלתו קודם לאירוע הפיקה רווחים שאפשרו לו לקיים בכבוד את חייו ואת חיי משפחתו ואף לפרנס את עובדיו. 

 

פוליסת הביטוח לאובדן רווחים, נועדה בדיוק על מנת לתת מענה למרבית ההפסדים התוצאתיים המפורטים לעיל ולאפשר לכל בעל עסק לעמוד במרבית התחייבויותיו הכספיות, עד לשיקום העסק והחזרתו להיקף התפוקות בהן עמד ערב אירוע השריפה.

 

מדובר באחד מסוגי הביטוח המורכבים ביותר ואין ספק שעריכתו בצורה מקצועית מחייבת לימוד מעמיק של מהות העסק, אופן ניהולו, קיומן של אלטרנטיבות בשוק והתמצאות בפרמטרים רבים אחרים, לרבות דוחות רווח והפסד, חישוב שיעור הרווח הגולמי ועוד, אשר יאפשרו בסופו של דבר לשקול ולקבוע את סכומי הביטוח הנכונים, את תקופת שיפוי המתאימה ואת יתר הנתונים הדרושים.

 

להבדיל מביטוח מורכב זה, קיים בחלק מפוליסות הביטוח המשולבות לעסק ו/או לבית מלאכה פרק נפרד אשר במסגרתו ניתן לבטח את הכנסות בית העסק, במקרה של נזק פיזי המכוסה בפוליסת האש. ביטוח זה נערך על בסיס סכום פיצוי קבוע ליום, אולם במרבית המקרים מוגבלת תקופת השיפוי במסגרתו ל - 100 ימים בלבד. השימוש בכיסוי מסוג זה הינו פשוט הרבה יותר, יחד עם זאת הוא מוגבל יחסית. בנסיבות אלה נהוג בדרך כלל להכלילו בעסקים קטנים, בעלי הכנסה יומית קבועה, אשר בעקבות נזק משמעותי ניתן יהיה לשקם אותם בתקופה קצרה ולהחזיר אותם במהירות למלוא היקף פעילותם, קודם לאירוע.

  

משרדנו צבר ניסיון רב מאוד בבניית תוכניות ביטוח מסוג זה ולשמחתנו עמדו פוליסות הביטוח שערכנו במבחן המציאות גם במקרה של נזק, לרבות נזקים גדולים שהתבטאו במיליוני דולרים.

 

נשמח מאוד לענות לפניותיכם ולסייע לכם במציאת פיתרונות מתאימים לביטוחי העסקים שבשליטתכם.